Shroud 9

Shroud, 2013, bone ash, dimensions variable