Shroud 7

Shroud, 2013, bone ash, dimensions variable